Menu


Begeleiding leerlingen

’t Joris besteedt veel aandacht aan de zorg voor de individuele leerling die op een of andere manier met problemen kampt. Het betreft niet alleen problemen veroorzaakt door de studie, maar ook andere zaken waarover de leerling vertrouwelijk wil praten. De problemen waarmee het ondersteuningsteam te maken krijgt, zijn divers. Ze kunnen te maken hebben met relaties, de thuissituatie, identiteit, pesten, verdriet van welke aard dan ook, enzovoort. Het team doet zijn uiterste best om – vaak in samenspraak met mentor, ouders en verzorgers – een oplossing te vinden voor het probleem waar het kind mee zit. Waarmee overigens niet de indruk gewekt mag worden dat het team voor alles altijd een oplossing klaar heeft.

Verder valt ook de begeleiding en de facilitering van de dyslectische leerlingen onder de taak van het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam volgt hierin het Protocol Dyslexie zoals dat is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. 

 

De kerngeleding van het ondersteuningsteam bestaat uit:

1.       de vijf leerlingbegeleiders, docenten die als speciale taak hebben om leerlingen met problemen van welke aard dan ook op te vangen.
De leerlingenbegeleiders zijn verbonden aan de verschillende teams binnen de school, te weten:
Klas 1 en 2 mavo/havo      Karin Bazelmans
Klas 1 en 2 havo/vwo         Gerd-Jan Pontenagel
Klas 3 en 4 mavo                Kato van Herck en Yvon Lathouwers
Klas 3 t/m 5 havo                Kitty van Ool
Klas 3 t/m 6 vwo                 Hedwig Mandemakers

2.       de orthopedagoge, die zich met name bezighoudt met leerlingen die vastlopen met de leerstof.

3.       de schoolmaatschappelijk werkster, die hulp biedt aan leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Samen met de ouders/verzorgers kijkt zij naar de zorgen die zij hebben over hun kind, ondersteunt hen met opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij voor kunnen doen. Zij is ook degene die contact onderhoudt met en doorverwijst naar externe hulpverleningsinstanties.

Het ondersteuningsteam wordt op aanvraag ondersteund door en – indien nodig – uitgebreid met diverse instanties van buiten de school, zoals Ambulante Begeleiding van het Antoon Schellenscollege, de GGD, Bureau Jeugdzorg, de politie, de onderwijsinspectie, de leerplichtambtenaar en bureau HALT.

De aanmelding van een leerling voor het ondersteuningsteam loopt in principe via de mentor meestal in samenspraak met teamleider, vakdocent(en) en/of ouder(s)/verzorger(s). Een leerling kan natuurlijk ook zelf bij het team aankloppen. Het team wordt gecoördineerd en voorgezeten door de heer T. Berkers en mevrouw M. Fülöp, met wie u te allen tijde contact op kunt nemen als u meer informatie wenst over het ondersteuningsteam van ’t Joris.

Voor het maken van een afspraak kunt u een mail sturen aan m.vandongen@sghetplein.nl

Schoolondersteuningsprofiel2018

Pestprotocol

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl