Menu


AARDRIJKSKUNDE

Aardrijkskunde is meer dan topografie!

Aardrijkskunde is meer dan topografie!

“Wat is de hoofdstad van…?” Zo ging dat toen je opa en oma nog op school zaten.

Maar het vak aardrijkskunde is sindsdien behoorlijk veranderd. Aardrijkskunde gaat niet alleen over plaatsen, maar ook over verschillen en overeenkomsten tussen deze plaatsen en de processen waardoor deze veranderen.

Aardrijkskunde draagt bij aan burgerschapsvorming door vraagstukken op verschillende schaalniveaus aan te kaarten. Mondiale veranderingsprocessen werken verschillend uit op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Jongeren ontdekken hoe de wereld in elkaar zit door te kijken naar menselijk handelen en de natuurlijke omstandigheden bij het bestuderen van relaties binnen en tussen gebieden.

Ook oefenen we aardrijkskundige ‘skills’ zoals kaart- en atlasgebruik, het doen van veldwerk en het verrichten van onderzoek: allemaal vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het zelfstandig ontdekken en onderzoeken van de wereld.

Op het Sint-Joriscollege werken we met de methode ‘De Geo’. Leerlingen werken aan de hand van klassikale instructie en zelfwerkzaamheid in de les aan de lesstof. Verdere verwerking van die lesstof vindt thuis plaats in de vorm van huiswerk.

We bekijken de wereld met een kritische blik en onderzoeken de vreemdste verschijnselen. Wat te denken van de foto hieronder? Waarom staat daar eigenlijk een huis midden op straat?

vwo bovenbouw

 “Wat is de hoofdstad van…?” Dat soort vragen wordt in de tweede fase bij het vak aardrijkskunde niet meer behandeld. Dat hoeft ook niet, want bij het centraal examen mag je de atlas gebruiken. Slim zoeken en logisch nadenken levert immers meer op dan ‘dom’ leren…

In de tweede fase gebruiken we, net als in de onderbouw, de methode ‘De Geo’. Echter, in de bovenbouw van het vwo nemen we geen genoegen meer met een beschrijving van de wereld zoals die is. We zullen zien dat ‘de werkelijkheid’ in veel gevallen een subjectief gegeven is en het is precies de taak van de geografie om onderliggende patronen en processen op een wetenschappelijke manier te analyseren. Een voorbeeld van een dergelijk patroon zie je hieronder. Deze kaart is gemaakt door de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington, vlak na de val van de Berlijnse muur. Hij voorspelde destijds het volgende:

“It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. Nation states will remain the most powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilizations. The clash of civilizations will dominate global politics. The fault lines between civilizations will be the battle lines of the future.”

Zoals je ziet heeft Samuel Huntington in veel gevallen gelijk gekregen, denk maar aan 9/11 en de recente ontwikkelingen in centraal Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Een interessante zienswijze dus, maar zeker niet de waarheid. Want er is vanuit de wetenschap ook veel kritiek op deze theorie en daarnaast zijn er ook nog alternatieve theorieën die weer iets heel anders beweren. Dit soort complexe vraagstukken onderzoeken we  in de vwo bovenbouw bij het vak aardrijkskunde.

Hier vind je een overzicht van aardrijkskundige vervolgstudies en beroepen.

 


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl