Welkom bij onze JorisWiki

Welkom op de Joriswiki van 't Joris!

In deze Joriswiki treft u alle praktische informatie aan die u voorheen in de schoolgids kon vinden. Met de goede zoekfunctie willen we u graag op een makkelijke manier van dienst zijn.

6.02 Vrijwillige ouderbijdrage

Wij bieden graag goed en inspirerend onderwijs. Van de overheid ontvangen wij hiervoor jaarlijks een budget. Hiervan bekostigen wij ons regulier onderwijs. Wij willen onze leerlingen echter graag meer kunnen bieden dan wettelijk is vereist, zoals bijvoorbeeld:

 • introductieprogramma’s;
 • educatieve excursies naar musea;
 • (buiten)lesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur of maatschappelijk gerichte activiteiten. 
Deze extra activiteiten verrijken de leeromgeving van onze leerlingen en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het daarom belangrijk dat wij dit soort activiteiten samen met u kunnen blijven aanbieden.

Wij vragen ouders/verzorgers dan ook ieder schooljaar om een vrijwillige ouderbijdrage.
Om iedere leerling te kunnen laten deelnemen, bepalen wij ieder schooljaar opnieuw het aantal activiteiten en het soort activiteiten.

 • Wij doen dit op basis van de totaal ontvangen vrijwillige ouderbijdragen.
 • De schoolleiding overlegt met de deelraad over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.
 • De deelraad stelt deze bijdrage vast en ziet toe op de besteding ervan. 
 • De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) wordt, conform artikel 24a van de WVO, vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage.
 • Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd.
 • Mocht een activiteit niet doorgaan, wordt het vooruitbetaalde bedrag automatisch teruggestort op uw rekening.
Speciale projecten en programma’s, (buitenlandse) reizen, Topsport Talentschool
Voor leerlingen die nog meer verdieping en uitdaging willen in een bepaalde richting, bieden wij speciale (buitenschoolse) projecten en programma’s aan. Ook organiseren wij (buitenlandse) reizen en voor leerlingen met een NOC*NSF-talentenstatus of een KNVB-beloftestatus, deelname aan de Topsport Talentschool. 

 • Voor al deze bovengenoemde grotere activiteiten, is een aparte inschrijving nodig met ingang van het schooljaar.
 • Om bovengenoemde te kunnen blijven aanbieden, vragen wij ouders/ verzorgers ook om een vrijwillige ouderbijdrage. 
 • Op basis van het aantal aanmeldingen en de totaal ontvangen vrijwillige ouderbijdragen, bepaalt de school of de activiteit waarvoor apart is ingeschreven, kan doorgaan. 
 • Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd.
 • Mocht een activiteit niet doorgaan, wordt het vooruitbetaalde bedrag automatisch teruggestort op uw rekening.  
Voor een totaaloverzicht en kostenspecificatie 2022 - 2023 van de bovengenoemde vrijwillige ouderbijdragen, zie 6.02-1, hoofdstuk 6 ‘Financiën’. 
populaire artikelen