Kunst in de bovenbouw en als eindexamenvak

’t Joris is de enige school in de regio die op de havo en het vwo de disciplines Theater, Dans, Muziek en Beeldende Vorming als examenvak aanbiedt. We zijn bezig om een examenprogramma kunst op de mavo vorm te geven. Wij vinden het belangrijk dat hetgeen in gang is gezet binnen de KunstKlas of tijdens de reguliere lessen een vervolg kan krijgen in de bovenbouw. Het feit dat leerlingen ouder worden en mentaal rijpen draagt bij aan meer diepgang, slimmere oplossingen en het vermogen om nog meer voor zichzelf en hun eigen werk te gaan staan.

Beeldende Vorming

Het programma is erop gericht om leerlingen naar aanleiding van verschillende beeldende probleemstellingen (autonoom, toegepast) in staat te stellen om een zo veel mogelijk zelf gestructureerd beeldend onderzoek te doorlopen.
Leerlingen kunnen genuanceerd analyseren wat een probleemstelling aan verschillende benaderingen in kan houden en vanuit verschillende bronnen het beeldend proces op gang brengen en houden. Waar nodig voor het proces worden technische vaardigheden opgedaan.
Leerlingen leren daarbij zo snel mogelijk de volle verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen proces en werk ( met de daarin getoonde persoonlijke visie en kwaliteiten) wat daaruit ontstaat. In procesverslagen en presentatie wordt daarop geëvalueerd.

Muziek

Alle leerlingen van havo en vwo kunnen muziek als kunstvak kiezen. Het vak kan dan binnen alle profielen gekozen worden als keuze-examenvak en in het profiel Cultuur en Maatschappij als profielkeuzevak. Het bespelen van een instrument is geen vereiste, maar heeft wel voordelen.

Het schoolexamenprogramma bestaat voornamelijk uit een aantal praktische opdrachten. Een groot gedeelte van de lessen bestaat uit het gezamenlijk musiceren waarin iedere leerling zich op zijn eigen niveau en interesse kan ontwikkelen. Er worden bestaande composities gearrangeerd en er worden
eigen composities geschreven. Daarnaast is er een theoriedeel waarin algemene muziekleer, solfège en muziekgeschiedenis aan bod komen.

Voor leerlingen die een beroepsopleiding willen gaan volgen (denk daarbij aan het Conservatorium of de Rockacademie) is er in samenwerking met het CKE de mogelijkheid om na een toelatingstest in de vakklas geplaatst te worden. Hierin worden de leerlingen theoretisch en praktisch voorbereid op een toelatingsexamen.

Ook voor de bovenbouwleerlingen is er de mogelijkheid om gedurende het schooljaar deel te nemen aan optredens binnen en buiten de school zoals de bandjesavond, JOP, Plankenkoorts en de open dag.

THEATEr

Onze examenleerlingen doorlopen een uitgebreid programma met uiteenlopende opdrachten. Een ding staat voorop en dat is dat leerlingen diverse handvaten aangereikt krijgen waarmee zij uiteindelijk volledig zelfstandig aan de slag gaan. In groepen, maar soms ook alleen.

In het vierde leerjaar leren ze via elementair spel en diverse improvisatie opdrachten wat er allemaal nodig is om een scene te kunnen spelen. Daarnaast is er aandacht voor theateranalyse. Door deze theateranalyse leer je om nog beter naar vormgevingselementen te kijken en begrijpen  op welke manier regisseurs kunnen werken met beeldtaal. In het 5e jaar gaan ze de opgedane kennis uit het 4e leerjaar toepassen in verschillende maak opdrachten waarbij afgewisseld vormgeving en tekst centraal staan.
Leerlingen die het vwo volgen gaan in het 6e leerjaar meer in op de vraag wat je de wereld als mens/ maker wil vertellen. Hoe verhoud jij je tot de wereld om je heen en hoe kun je hier theatraal uiting aan geven?

Dans

Wanneer leerlingen kiezen voor Dans als eindexamenvak nemen zij niet automatisch deel aan het Talentprogramma. Leerlingen in klas 3 en in de bovenbouw worden door de dansopleiding van de Fontys beoordeeld of ze in aanmerking voor het Talentprogramma. Leerlingen die dans alleen als examenvak doen en de leerlingen van de Talentstroom zitten samen in een groep. De lessen in de bovenbouw zijn zeer specialistisch en gericht op een toekomst in het kunstvakonderwijs. Niet alle leerlingen kunnen hier zomaar voor kiezen. Er vinden uitgebreide gesprekken plaats waarin de ontwikkeling en motivatie van de drie jaar uit het KunstKlas worden meegenomen.

Kunst algemeen

Examenprogramma bestaat uit:
• Bestudering van leerstof zoals die in de methode beschreven staat.
• In lessen wordt naast verduidelijking van leerstof uit boek de nadruk gelegd op actuele betekenis van kunst uit alle te behandelen periodes, in een poging het voor de leerlingen relevanter te maken.
• Eigen onderzoeksopdrachten n.a.v. leerstof uit het CSE
Leerling zoek eigen bronnenmateriaal
• Excursie(-s) naar kunstuitvoerende instelling (Theater/museum)

Er wordt geen schoolexamendossier opgebouwd, Kunst-algemeen heeft alleen de 50% weging van het CSE.