historisch archief

Meer informatie over de historie van het Sint-Joriscollege kunt u krijgen bij mw. A. van 't Hof a.vanthof@parmantscholen.nl

 

DE GESCHIEDENIS VAN ’T JORIS IN HET KORT

In het kader van de katholieke emancipatiestrijd was het onderwijs in Eindhoven een belangrijk punt. Vooral vanuit de georganiseerde middenstand werd dat gestimuleerd. Van openbaar onderwijs moest men niets hebben. Daardoor was de katholieke jeugd verstoken van onderwijs.

De R.K. Vereeniging “Ons Handelsonderwijs in Noord-Brabant” te ‘s Hertogenbosch, voorzitter Dr. Moller
opende in 1917 een R.K. Handelsschool met 30 leerlingen, een 1e klas M.H.O. voor meisjes, een 1e en 2e klas M.H.O. voor jongens en een 1e klas H.H.O. voor jongens. In 1918 veranderde de naam van de vereniging in “Ons Middelbaar Onderwijs”.
Om de katholieke zaak te dienen stelde de St.-Vincentiusvereeniging (armenzorg voor mannen) op 13 september 1917 haar vergadergebouw aan de Kloosterdreef
(nu Ten Hagestraat) ter beschikking.
De officiële opening was vijf maanden later met een H. Mis in de parochiekerk van
St.-Catharina. Directeur werd
Th.H.M. van den Donk.
“De R.K. Middelbare- en Hoogere Handelsschool te Eindhoven is een drie-jarige Hoogere Burgerschool met opleiding voor den handel waarop volgt de twee-jarige cursus van de Hoogere Handelsschool“.
Jongens en meisjes in aparte lokalen. In de pauze liep men, uiteraard onder toezicht, op aparte trottoirs omdat er geen cour was.

1 september 1918 werd de school uitgebreid met een driejarige h.b.s. voor jongens. Huisvesting nu ook in het oude gebouw van hotel “Hof van Holland” in de Rechtestraat. Het werd nu
: R.K. Hoogere Burgerschool met Middelbare en Hoogere Handelsschool te Eindhoven.

1 januari 1919 ging men met zes handelsklassen en één h.b.s.-klas naar een tijdelijk schoolgebouw, vier doorgebroken herenhuizen, in de St.-Catherinastraat .Op een van de zolders werd scheikundeles gegeven. Het vijfde huis was voor conciërge Schoonhen.

In 1919/1920 veranderde de naam R.K. Handelsschool in Roomsch Katholiek Hoogere Burgerschool met Middelbare en Hoogere Handelsschool voor jongens te Eindhoven.

Er kwam een
aparte school voor meisjes het St.-Catharinalyceum. (St.-Catharina van Alexandrië, maagd en martelares tevens patrones van de dekenale kerk en de studie der filosofie). Voorlopig alleen een gymnasium (bedoeling was gymnasium, h.b.s. en handelsschool) i.v.m. de economische malaise ná W.O. 1 én om niet te concurreren met de meisjes mulo.

Op 2 juli 1923 begon men met de bouw van een permanent schoolgebouw aan de Elzentlaan. Aanvankelijk begonnen door architect Th.Taen uit Amsterdam, voortgezet door architect Eduard Cuypers. Aannemer was   C.J. van Pelt. Het
hoogste punt werd op 15 juli 1924 bereikt. 

1923/1924 veranderde de naam van de school in
Sint-Joriscollege (patroon van de parochie) 

1 december 1924 gingen beide scholen naar het nieuwe gebouw. 16 februari 1925 vond de feestelijke opening plaats. Er was één schoolleiding. Veel docenten gaven aan beide scholen les. De meisjes zaten aan de kant van de J. Catslaan / J. Smitzlaan en de jongens aan de Elzentlaan / Tollenslaan. Streng gescheiden door een scheidsmuur tussen beide couren en aparte leslokalen. Zeker de gymnastiekles. Joristen en Catharinettes mochten elkaar na schooltijd niet ontmoeten. In het programma was te lezen: “De leerlingen behoren van huis regelrecht naar school te komen en van school regelrecht naar huis. Dat hierop toezicht wordt uitgeoefend is in hooge mate gewenscht”.
Uitzondering was het hoofdgebouw met gemeenschappelijke scheikunde-, biologie- en natuurkundelokalen. Men mocht onder streng toezicht geen woord met elkaar wisselen.

In 1926 verscheen “ Het St. Joriscollege en het St. Catharinalyceum te Eindhoven door Th.H.M. van den Donk. 16 bladzijden met foto’s en informatie over het nieuwe schoolgebouw aan de Elzentlaan.

Begin jaren 30 werd het boekenfonds gestart evenals veel clubs (
toneelhockey, schaken, muziek, debating, verkenners).

In mei 1939 was de
inzegening van de meisjesvleugel met de nieuwe lokalen en werd de nieuwe gymzaal in gebruik genomen. Er werd een groepsfoto gemaakt van de docenten en genodigden.

4 mei 1939 kwam er het “Van den Donk-fonds” voor minvermogende ouders.

In 1939 liep het hoofdgebouw door brand schade op, vooral de administratie.

Vanaf 29 augustus 1939 werden burgers onder de wapenen geroepen onder wie ook personeel van het SJC.

Op 12 mei 1940 werd Eindhoven bezet. Dankzij Karl Hübler werd het schoolgebouw niet gevorderd (twee zoons op het SJC). Wél wilden Duitse militairen gebruik maken van de gymzalen.

In de nacht van 27 op 28 november 1940 vielen twee
bommen op het schoolterrein. Eén verwoestte het middenstuk.
Het
onderwijs werd hervat op 5 december 1940. Januari 1941 was alle schade hersteld.
Door brandstoftekort werd de school soms tijdelijk gesloten of maakte men gebruik van de Philips bedrijfsschool.

In 1942 werd een
groepsfoto gemaakt van het docentencorps.

Vanaf 15 april 1943 verleende de school onderdak aan het GLE en het Augustinianum.

In 1944 was er al sprake van een Leerlingenraad.

4 september 1944 werd het gebouw gevorderd door de Duitsers, met stro volgeladen en als slaapplaats gebruikt voor terugtrekkende troepen. Daarna bleef het leeg tot de bevrijding.

19 september 1944 werd de nieuwe gymzaal van 1939 door een bom getroffen.

20 september 1944 werden er vluchtelingen gehuisvest. Op 22 september namen eenheden van het Divisional HQ van de 79th Armoured Division onder bevel van
Sir. Percy C.S. Hobart,  KBE, CB, DSO, MC bezit van de school. De school ging naar het Sportfondsenbad, de trijpfabriek van Schellens & Marto, sigarenfabriek van P. van Houts en het weeshuis aan de Don Boscostraat.

Het schooljaar 1944/1945 werd wél afgesloten in de gymzaal. De leerlingen kregen in dat jaar hun diploma zonder eindexamen afgelegd te hebben.
Dir. Van den Donk beloofde toen elk jaar op 4 mei een tocht naar de militaire begraafplaats Woensel te organiseren om de gesneuvelde bevrijders te herdenken. (1946-1961).

In augustus 1945 kreeg de school het hele gebouw weer terug.

Omdat het schoolgebouw te klein begon te worden begonnen er in 1948 besprekingen voor een nieuw gebouw voor het SCL. In 1940 waren er 700 leerlingen en in 1947 al 1150.

In 1950 werd de Ouwe Joca opgericht. Een oud-leerlingen vereniging die de band met de school levend wilde houden.

In januari 1952 werden de schoolliederen van het Sint-Joriscollege en het Sint-Catharinalyceum geschreven met tekst van dr. X. Wolters en muziek van Floris van der Putt. De hoogste klassen gingen ieder jaar op retraite.

Rector/directeur Van den Donk legde 31 juli 1952 zijn functie als directeur van het SJC neer. Hij bleef rector van het SCL tot 31 december 1955 (pensioen).

1 augustus 1952 volgde G.P.M. Knuvelder hem op (docent Nederlands).

30 november 1953 werd een “Grote Trek” georganiseerd en gingen de Catharinettes naar de Van Maerlantlaan (ED 1-12-1953). Het was een ludieke optocht met allerlei vehikels, conciërge Bosch te paard voorop. De werkelijke verhuizing was in de kerstvakantie. De plechtige inzegening vond op 7 januari 1954 plaats. De twee scholen bleven cultureel samenwerken (koor, orkest, schoolblad).

T.g.v. het 40- jarig bestaan van de school gaven de verkenners de school een St.-Jorisbeeld cadeau. Beeldhouwer was Theo van Brunschot, overleden in 1997. Op 22 december 1957 vond vóór de school een plechtigheid plaats waarbij tevens de nieuwe schoolvlag, ontwerp docent  F. Bank, door moderator A. van den Bergh ingezegend werd.

Na een daling van het aantal leerlingen op het SCL en stopzetting van de subsidie door het rijk fuseerden beide h.b.s.- afdelingen. Mgr. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch, gaf toestemming onder voorwaarde dat jongens en meisjes niet naast elkaar mochten zitten.

September 1959 kwam de gehele h.b.s. van het SCL naar het SJC (Catharinettes werden Jorina’s).

12 april 1961 kreeg G.P.M. Knuvelder het eredoctoraat van de R.U. Utrecht. De huldiging op school was al op  12 januari 1961.

In 1964 werden sportvelden in gebruik genomen met kleedkamers (bij de luchthaven “Heliport”, basis van de Sabena). Daarvóór was men aangewezen op stukjes veld her en der.

1964/1965 werd het SJC een van de zeven experimenteerscholen voor de Mammoetwet. Zo kwam er een havo. I.p.v. een 1e klas handelsschool kwam er een brugklas havo.

In 1964 werd een nieuwe schoorsteen gebouwd. De school leek zozeer op een fabriek dat leerlingen er NV. Knuvelder op schilderden.

21 september 1965 gaf het ministerie toestemming voor een gymnasiumafdeling.

1 januari 1966 werd de naam St.-Joriscollege veranderd in St.-Jorislyceum (SJL). Per schooljaar 1966/1967 werd het gymnasium ingevoerd.

Op 13 februari 1966 stond de heer L. vd Linden als eerste voorzitter aan de wieg van de Ouderraad SJL. De Ouderraad kwam er op verzoek van dr. M.P.J. van den Hout.

Op 25 januari 1967 bereikte rector Gerard Knuvelder de pensioengerechtigde leeftijd en nam op 13 juni 1967 afscheid.

1 augustus 1967 werd dr. M.P.J. van den Hout, docent klassieke talen, rector van het SJL.

De Mammoetwet werd 1 augustus 1968 landelijk ingevoerd. I.v.m. de onderwijsveranderingen werd nieuw ingevoerd: het sectieberaad, docentenraad, ouderraad en het schoolparlement.

In 1968 werd de naam Catharinalyceum (SCL) veranderd in Van Maerlantlyceum.

In het schooljaar 1969/1970 en 1970/1971 plaatste het SJL een atheneum-dependance aan het Van Maerlantlyceum i.v.m. het teruggelopen aantal leerlingen op het Van Maerlant en omdat die school wél een gymnasium en havo had maar geen atheneum. Dit zou een probleem worden voor leerlingen, geschikt voor vwo, die geen Latijn wilden volgen ná de brugklas. Zij zouden dan naar een andere school moeten.
In augustus 1971 werd die dependance omgedoopt in een atheneumafdeling van het Van Maerlant.

In 1970/1971 fuseerden het SJL en de MAVO Eikenburg (dir. br. Th. H. Cuijpers).

1 Augustus 1970 werd de naam SJL veranderd in Sint-Jorislyceum & Eikenburg.

Na de fusie kwam er een houten noodgebouw met acht leslokalen en een docentenkamer op het terrein van Eikenburg (Broeders van Liefde). De brugklassen zaten in 1970/1971 in het voormalige ulo-gebouw van Eikenburg.
Nieuwe facultatieve vakken waren o.a. Russisch, Spaans, Italiaans en kunstgeschiedenis.

In 1971 kreeg het SJL als eerste school in Nederland een terminal verbonden met de computer, Philips P 9200, op de TH Eindhoven, nu TUE, voor het geven van computerkunde.

In 1974 werden drie (oud)rectoren Van den Hout, Van den Donk en Knuvelder gefotografeerd. Evenals rector  Van den Hout, hoofdconciërge Neyts en conrector Vermeulen met twee historische borden met verwisselbare tekst.

1 februari 1975 werd begonnen met de bouw van een nieuw schoolgebouw op het terrein van Eikenburg. (architect Van der Velden, Breda).

16 april 1975 werd het gebouw aan de Elzentlaan getaxeerd op F. 2.962.500,-. Het ministerie wilde het gebouw kopen van de bezitster de stichting “Eindhovense R.K. Middelbare Scholen” om er de Academie voor Industriële Vormgeving te huisvesten.

In de nacht van 28 op 29 juli 1975 vernietigde een felle brand de zolder van het hoofdgebouw. De kap en drie lokalen gingen verloren.

Op 19 december 1975 werden de laatste lessen aan de Elzentlaan gegeven. In de kerstvakantie vond de verhuizing  naar de Roostenlaan plaats.

Op 5 januari 1976 begonnen daar de lessen. De naam van de school werd veranderd in Sint-Joriscollege. 25 maart was de officiële opening. De fontein in de hal was een cadeau van het personeel (1988 afgebroken).

1 augustus 1976 ging rector Van den Hout met ziekteverlof en werd W. Vermeulen waarnemend rector tot   31 juli 1978.

1 februari 1976 werd in een samenwerkingsverband met de OBE, Openbare Bibliotheek Eindhoven, de schoolbibliotheek gestart. Bibliothecaris werd mw.  A.van ‘t Hof- van Marle. De glasramen in de bibliotheek zijn van Gerard van Iersel.

In augustus 1976 verhuisde de mavo  van het houten noodgebouw naar het hoofdgebouw. De brugklassen en de tweede klassen vwo en havo bleven.

In 1977 verscheen de “Geschiedenis van het Sint-Joriscollege (1917-1977)”, geschreven door A.L.J.M. van der Heijden, leerling van het SJC.

In 1978 won de 5e klas gymnasium de 1e prijs in een vertaalwedstrijd van het Nederlands Klassiek Verbond met een vertaling van een Latijnse tekst van Seneca.

9 maart 1978 nam rector Van den Hout afscheid van het SJC.

Aan het begin van het schooljaar 1978/1979 werd drs. A.F.B. Abbenhuis rector van het SJC.

In 1979/1980 kwam het einde voor de P 9200 computer op het rekencentrum van de TH. Er kwam op school een eigen micro-computer.

In 1979 fleurde Creativus de school op met op de ramen geschilderde spreuken: “te grijs dat onderwijs”.
In 1980 was, als experiment, een 6e klas van een basisschool voor één week te gast op het SJC.

18 februari 1981 was er een forum over kernenergie, verscheen “Halverwege” voor het personeel en startte de commissie “Identicom”.

6 maart 1986 werd er een forum gehouden “Onderwijs geen kunst”( o.a. met minister Brinkman, H. Dijkstal, presentatie door Marjolein Uitzinger).

In 1988 was in het PSV- blad te lezen dat het SJC school van de maand was. Er was een goede samenwerking tussen het SJC - PSV - pleegouders. Vanaf 1982 was er ook al een samenwerking tussen het SJC en de tennisschool in Geldrop.

In 1988 was er een verbouwing en kwam de Tussenbrink. De fontein verdween en een “put” kwam.

Vanaf 1988/1989 waren alle leerlingen in het hoofdgebouw gehuisvest.

Op 13 september 1989 startten leerlingen de huiswerktelefoon, helaas geen lang leven beschoren.

Van januari 1991 tot juli 1996 was er een oudheidkamer . Na de verbouwing van het studiehuis werd, wegens ruimtegebrek, alles van het historisch archief ondergebracht in de bibliotheek. In 1976 was mw. A. van ‘t Hof-van Marle begonnen om allerlei, met de verhuizing uit de Elzentlaan meegekomen, historisch materiaal te ordenen en verder te verzamelen.

Vanaf 1991/1992 ging de procedure van start i.v.m. klachten ongewenste intimiteit. Tevens werd het jaarleiderschap ingesteld.

Op 9 juli 1991 kreeg het SJC de titel “fitste klas van Nederland” (Eurofittest Universiteit van Utrecht). 

Vanaf 1991/1992 begon men met een aangepast studieprogramma voor topsporters. Met vijf andere scholen was het SJC verenigd in de Stichting landelijke opzet onderwijsinstellingen met topsportfaciliteiten. Dit groeide uit tot tien scholen. LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Ad van den Berk was de begeleider t/m november 2000. Zijn taak werd overgenomen door Peter Bakermans. In 2014 waren er in Nederland totaal 30 Topsport Talentscholen (maximum is 35) met ruim 3000 LOOT- leerlingen

In 1991/1992 vertegenwoordigde Raoul Trines Nederland bij de Internationale Olympiade Natuurkunde in Cuba en de Wiskunde- Olympiade in Zweden. Voor natuurkunde kreeg hij brons.

In 1991/1992 werden de bruine platen van de school rose/rood geverfd. Dat was even wennen.
Er werd een groepsfoto gemaakt van het gehele personeel, docenten en medewerkers.

Het Spaans werd als eindexamenvak ingevoerd.

In 1992/1993 bestond de school 75 jaar. Zoals ieder lustrum werd ook dit jubileum groots gevierd met een tocht van alle leerlingen naar de Efteling, een symposium, een reünie (klasgenoten met oud-leerling en schrijver A. F. Th. van der Heijden) en de uitgave van een
jubileumboek, geschreven door mw. A. van ‘t Hof-van Marle. Het Jorisbeeld werd gerestaureerd door Th. van Brunschot (overl. 1997) en de ouderraad schonk de school een glazen katheder. Er werd een toneelstuk opgevoerd “Wie trouwt de weduwe” van Goldoni.

In 1993 startte de theaterklas, met leerlingen voor toneelscholen, in samenwerking met het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven en de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.

In 1993/1994 werd LOOK gestart, Landelijk Overleg Onderwijs en Kunstbeoefening voor jonge talenten van het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven en muziekscholen vnl. in oostelijk Brabant . Doel van dit project is studie combineren met werken aan de artistieke ontwikkeling (  25 leerlingen). O.a. Daniël Wayenberg zat in de raad van aanbeveling.

Het
Docententoneel voerde dit jaar “Kat in de zak” van G. Feydeau op.

Parcifal van Overbeek was als enige Nederlander door de Spaanse ambassade uitgekozen om met 300 anderen een studiereis mee te maken door Spanje en Spaanssprekende landen in Zuid- Amerika. Het jaar daarvoor Benno Veenstra ook een Jorisleerling.

In 1994/1995 werd het
Docententoneel “Dwaasheid heeft haar eigen recht” van J.Patrick opgevoerd.

In 1994/1995 werd op 26 oktober de stichting “Sportplan Sint-Joriscollege” opgericht (info zie jaarverslag 1996/1997 p.9).

In 1995/1996 waren er 98 studerende LOOT-leerlingen.

M3a deed mee met het programma
“Blauwbilgorgel“. Dit was een leesbevorderend programma van de PBC, Provinciale Bibliotheek Centrale, en Radio Brabant. (begeleiders: José Hurkmans en Lidy van ’t Hof-van Marle).

In 1996/1997 werd het oudercomité LOOK O MOTIEF opgericht i.v.m. LOOK.

In juli 1996 was er een grote verbouwing van de Weijer tot studiehuis en vergroting van de bibliotheek/mediatheek. De openingstijden werden, iedere dag, van 9.15-15.30 uur (2e pauze gesloten. Daarvoor: woensdags gesloten en open tot 14.15 uur).

In 1997 kwam de theaterzaal tot stand en ontving LOOK van het Anjerfonds een geldelijke bijdrage.

1998/1999 werd, in samenwerking met CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven), Kunst- en Cultuur brugklas gestart met dans drama, muziek en beeldende vorming, havo/vwo. Er kwam een aangepast lesrooster. Het is een “voortraject” voor een opleiding aan b.v. een conservatorium of dansacademie. Tevens werd een begin gemaakt met het invoeren van de Tweede Fase.

In 1998 werd de mediatheek geautomatiseerd. Er werd gekozen voor Vubis het door de Openbare bibliotheek Eindhoven gebruikte systeem.

1 augustus 1998 was de fusie van negen OMO-scholen in Eindhoven een feit. “Het Plein”, scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo, (I) vbo. Het Sint-Joriscollege werd de hoofdvestiging van “Het Plein”. Met de samenvoeging werd beoogd dat er één school zou ontstaan met meerdere vestigingen onder centrale leiding en samenwerking op een aantal terreinen o.a. met het oog op beroepsonderwijs.
De fusie-scholen: Aloysius Mavo - Bisschop Bekkers College - Eckart College - IVO Mavo De Roosten - Penta College - Scholengemeenschap De Burgh - Scholengemeenschap Nuenen (SGN) - Sint-Joriscollege - Van Maerlant lyceum .
De nieuwe naam werd Pleincollege Sint-Joris. Er werd een groepsfoto van het
personeel gemaakt.
Rector
Teun Abbenhuis vertrok per 1 juli 1999 en verrichtte t.b.v. OMO een studie naar de bijzondere aard van het ambt van leraar.

Drs. Frans Bakermans werd de nieuwe rector/directeur

Begin schooljaar 1999/2000 werden twee Resonans groepen in het leven geroepen om de invoering van de Tweede Fase voor havo en vwo kritisch te volgen. (Hoor’s mei 2000). Eveneens werd gestart met een sportklas. (Speciaal lesprogramma voor eerste klas leerlingen met een brede belangstelling voor sport).

Per 1 augustus 1999 ging het eerste leerjaar vmbo (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) van start.

September 2001: Voorpui met hoofdingang doorgetrokken t/m overkapping. Voorkant binnen verbouwd: administratie, conciërgeloge, kopieerruimte.

Midden 2002: de Roosten werd  verbouwd voor Het Plein.

Eind januari 2003 was de verbouwing van de docentenkamer gerealiseerd.

In mei 2004 startte, op verzoek van de schoolleiding, Lidy van 't Hof-van Marle de SeniJores voor het gepensioneerde personeel. Er werden jaarlijks bijeenkomsten op school georganiseerd zodat de senioren nog contact hadden met elkaar en met de school.

Augustus 2004: OMO-scholengemeenschap Het Plein ging verder als OMO-scholengroep Het Plein. De acht scholen werden organisatorisch in vier scholen gerangschikt. Pleincollege Eckart met Pleincollege Nuenen – Bisschop Bekkers – Van Maerlant – Sint-Joris met Aloysius/De Roosten, Antoon Schellens, De Burgh. In deze nieuwe structuur werkte men samen met meer zelfstandigheid. In 2004 zal de Praktijkschool Eindhoven toetreden. De voorzitter van de OMO-scholengroep Het Plein is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de gehele groep. Vanaf 1-10-2003 voorzitter drs. ing. W.A.G. Segeren. Daarvoor drs. P.J.J. Hendrikse.


September 2005: Het Historisch Archief verhuisde van de mediatheek naar een aparte ruimte beneden in de Elzent.

Juni 2006:
De mediatheek werd totaal gerenoveerd. Locaties veranderden van functie.

Augustus 2006: Op 28 augustus startte de auti-klas op locatie Eikenburg met negen leerlingen, op havo/vwo niveau, die een stoornis hebben in het autistisch spectrum.

Per 15 januari 2007 kreeg de auti-klas de definitieve naam “Pleinschool Helder”.

2007: ’t Joris Universumschool. Er wordt extra aandacht gegeven aan bètaonderwijs. 
Tevens was ’t Joris één van de eerste middelbare scholen die het keurmerk Cultuur ProfielSchool in de wacht sleepte.

Op 6 juni tekenden PSJ en de Fontys-hogeschool een convenant met betrekking tot de kunst-en cultuurvakken.
Start van het project “De Vertrouwensleerlingen”. Zij ondersteunen leerlingen met problemen.

6 oktober was er een grote reünie ter gelegenheid van het 90- jarig bestaan van ’t Joris. In september werd dit ook door de leerlingen en het personeel uitbundig gevierd.

Begin schooljaar 2007/2008 startte de richting Gymnasium & Exact Plus. Hierin komen de exacte vakken uitgebreid aan bod.

Dit jaar was ’t Joris precies 15 jaar Studie & Topsportschool en 10 jaar Kunst & Cultuurschool. Ter gelegenheid hiervan was er een symposium ‘Eindhoven Talentenstad’ georganiseerd.

2009: ’t Joris kreeg een officiële LOOK-status. Er kon nu meer aan talentontwikkeling gedaan worden op het gebied van Kunst & Cultuur. Er kwam een Talentklas Drama bij.

2010: Tussen ’t Joris en Muziekgebouw Frits Philips werd een convenant getekend. Er kwamen projecten op school en in het Muziekgebouw.

Het combineren van Topsport en school gaat goed zoals in het ED te lezen was: “Sint-Joris grossiert in Europees kampioenen”. Vijf LOOT-leerlingen werden vanwege hun prestaties in het zonnetje gezet.

2011: Doordat het begrip “Pleincolleges” geen formele status meer had, hebben de Pleincolleges gezamenlijk besloten om deze benaming te laten vervallen. Met ingang van 1 augustus 2011 veranderde daarom de naam  Pleincollege Sint-Joris in Sint-Joriscollege. Om de samenwerking met Aloysius/De Roosten, Praktijkschool Eindhoven, Antoon Schellenscollege, De Burgh en Pleinschool Helder te benadrukken werd de overkoepelende naam: Scholengroep Het Plein gebruikt.

Tevens werd in 2011 gestart met de pilot Musical voor leerlingen KC in de tweede en derde klas. 

2012: Op 28 maart kreeg Rob van der Laan, docent LO, in Malta de “Medaille van verdienste” van de Internationale Schoolsport Federatie (I.S.F.). Op 26 april 2012 kreeg de mediatheek de prijs van “De beste leesomgeving 2012” van Stichting Lezen en Passionate Bulkboek. Op 21 september was het lustrum uitje van de hele school naar de Efteling. (95-jarig jubileum). Op 27 september werd het convenant tussen De Burgh en het ROC ondertekend. De nieuwe naam van De Burgh werd Vakcollege Eindhoven.

Schooljaar 2012-2013 bestond de school 95 jaar.

2013: 
Op 1 april ging rector Frans Bakermans met pensioen. Hij was rector van 1 september 1999 tot 1 april 2013.

Met ingang van 1 september werd mevrouw Corinne Sebregts benoemd tot rector van het Sint-Joriscollege en algemeen directeur van de scholengroep Het Plein.

2014: Op 14 oktober kwam er een samenwerkingsovereenkomst met 12 middelbare scholen in Noord-Brabant. Zij dragen nu het predicaat “Econasium”. Hiermee bieden zij getalenteerde vwo-scholieren, vanaf klas 4, met een wiskundeknobbel en interesse in economie een extra programma om kennis te maken met een universitaire economische studie.

Leerlingen die voor het Econasium-traject slagen ontvangen een Certificate of Economic Proficiency en daarmee toelating voor alle economische studies aan Tilburg University.

2015: Peter van den Eijnde werd met ingang van 1 februari 2015 benoemd tot directeur van het Sint-Joriscollege. Corinne Sebregts richt zich op de Scholengroep Het Plein waar het Sint-Joriscollege onder valt. Op 11 oktober deed het SJC weer mee aan de marathon in Eindhoven en kreeg de aanmoedigingsprijs voor jarenlange trouwe deelname. In september werd gestart met het eerste leerjaar van het Sint-Joris Topsport College.
Deze brugklas is een heterogene klas d.w.z. voor zowel vwo-, havo-, als mavo- leerlingen. Elke leerling krijgt een programma op maat waarbij digitale middelen een belangrijke rol spelen.
Zo krijgt gepersonaliseerd leren vorm en kunnen leerlingen zo optimaal mogelijk hun sport met school combineren.
Op 2 oktober was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Eindhoven, PSV en Scholengroep Het Plein. 

Per 1 juli 2016 werd de naam project Kunst & Cultuur veranderd in KunstKlas (KK).

 

2017-2018 bestond het Sint-Joriscollege 100 jaar.
De aftrap voor dit jubileumjaar was op 1 september 2017 met o.a. een optreden van DJ La Fuenta, ontvangst van gasten en de ontsteking van het lichtornament: SJC 100 jaar. Dit lichtornament is opgenomen in de lichtjesroute van Eindhoven. Op 29 september 2017 was er een symposium met voordrachten door bekende oud-leerlingen, een reünie op 30 september, op 12 oktober een leerlingenfeest en op 15 juni 2018 een feest voor het personeel.

In 2020 veranderde de wereld door het coronavirus. Half maart ging de school dicht. Men ging lesgeven via een beeldverbinding. Er was geen centraal examen voor de eindexamenleerlingen. Begin juli kregen de eindexamenleerlingen in verschillende sessies en dagen op school hun diploma. Uiteraard met 1,5 m afstand van elkaar en met 3 gasten per leerling. Via een groot scherm werden ze toegezongen door hun docenten.

In maart 2021 werd er weer les gegeven op school. Een mondkapje werd verplicht en 1,5 m afstand houden. Ook kwamen er looproutes in de school.
De naam van Scholengroep Het Plein (stafdienst) werd veranderd in Parmant Scholen. Onder Parmant Scholen vallen: Aloysius De Roosten, 't Antoon Schellenscollege, Helder havo/vwo, Vakcollege Eindhoven, Praktijkschool Eindhoven en het Sint-Joriscollege.

Op 1 augustus 2023 ging directeur Peter van den Eijnde met pensioen. Hij was directeur van het Sint-Joriscollege van 1 februari 2015 tot 1 augustus 2023.

Met ingang van 1 augustus 2023 werd Raymon van den Berg benoemd tot directeur van het Sint-Joriscollege.


PERIODIEKEN LEERLINGEN, OUDERS, PERSONEEL

 

Leerlingen: in 1946 verscheen de eerste schoolkrant genaamd: Uilenspiegel. Daarna verscheen de krant nog onder de namen: Mededelingenblad voor het SJC en SCL, De Gong van 1947-1955, C-Paraat van 1955-1966, Sinjoor van 1966-1980, Sinjaal van 1984-1990, De Grote Hoop van 1990-1991, Topic van 1991-1997, Sinjoor van 1997-1999, Experimentele leerlingenkrant 2007/08, JRS 2008-2009, Schoolmagazine 2014/2015.

Ouders
: Hoor's 1984-2013


Ouders en leerlingen
: Joris Actueel 2002-2017

Personeel: Halverwege 1981-heden


TERUGKERENDE EVENEMENTEN
:


Crosscountrykampioenschappen vanaf 1972. Aan de wereldkampioenschappen deed het SJC mee in 1976 Salamanca, 1978 Graz, 1980 La Grande Motte, 1982 Tiberias, 1984 Vilvoorde, 1990 Fontainebleau. In 1977 voor het eerst op de terreinen van Eikenburg gehouden.

Deelname aan Dutch Design Week.

Jorisdag.
Er wordt dan een bepaald thema gekozen. In 1988 bv. de Olympische Spelen, in 1992 was dat Wakan tanka indiaanse cultuurdag.


Vóór rector Abbenhuis werd
directeursdag gevierd, de verjaardag van de rector/directeur.

Keniadag: Van 1990-2014 werd er een actiedag georganiseerd voor diverse projecten in Kenia. Vanaf 2014 is de keuze gemaakt om acties te ondernemen voor Serious Request.

De Bayeuxtochten en Normandië o.a. om het bevrijdingsvuur in september te halen en naar Eindhoven te brengen. Op 18 september is ieder jaar de fakkeloptocht in Eindhoven.

Musicals zoals “Moeder ik heb het niet meer” 1987, “Love 4 love” 1990, “Colors” 1994, “Tijd voor tijd “1998.

Galabal als eerste school in Eindhoven organiseren we sinds 1989 een Galabal voor de eindexamenleerlingen.

KOLA (kop op de les activiteiten) naar onder andere de Thermen in Heerlen, Parijs, Trier.

TALENT IN DE REGIO. Ieder jaar gaat ’t Joris een relatie aan met professionele podiumartiesten uit de toneel-dans-cabaret- en muziekwereld. Zo maken leerlingen, die er over denken van kunst hun beroep te maken, kennis met de werkwijze van deze artiesten.

Leerlingen van het project Kunst & Cultuur hebben daardoor de kans gekregen samen te werken met onder andere Montezuma’s Revenge en Valerius.

Met ingang van 2010 is de naam "De grote productie” veranderd in Plankenkoorts (totaaltheater-productie). 

JOP 2.0, vanaf 2014, een cultureel festival waarin iedereen kan ervaren dat podiumkunsten, creativiteit, sportiviteit, plezier en gezelligheid prima samen kunnen gaan. Er is theater, muziek, dans en diverse workshops.

Verder nog iedere vijf jaar het lustrum met onder andere een reünie.

Ieder jaar het brugklaskamp, carnaval, de kerstviering, de eindexamenstunt, de open dagen, culturele voorstellingen, uitwisseling met Spaanse scholen zoals Burgos en Valladolid (na 2006/2007 incidenteel), de marathon in Eindhoven, Omgaan Met Elkaar-dagen, excursies, activiteitenweek, diploma uitreiking, deelname aan de NK Veldloop en NK Basketbal voor scholieren, Wiskunde Olympiade en de leerlingenfeesten.

Het boekenfonds en de verkenners (meisjes vanaf 1984) bestaan vanaf de jaren dertig. Het laatste jaar van het boekenfonds was 2005/2006 en van de verkenners in 2013.

LOOT-Penaltydagen van 1992 t/m 2000. Idee van Hans van Breukelen. Doel: geld bijeen te brengen voor het studie-topsport project LOOT. Vanaf 2001 is dit overgegaan in de voetbalclinics. 

LOOT-Golfdag.
Sinds 1999 jaarlijks een exclusieve Golfdag op de Eindhovensche Golf, waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan onze Topsport Talentschool.


BEKENDE OUD-DOCENTEN/PERSONEEL:

Dr. Gerard Knuvelder: docent Nederlands van 1923-1952, rector van 1952-1967.

Als literatuurhistoricus schreef hij veel boeken waarvan het meest bekend is Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde in 4 delen. In de jaren 1922 tot 1944 was hij redacteur en hoofdredacteur van het literaire tijdschrift Roeping.  Hij overleed in 1982.

Jacques Zwijsen: docent tekenen van 1919-1961

Hij was restaurator, schilder en tekenaar. In het Noordbrabants Museum te ’s Hertogenbosch is werk van hem te zien. Hij overleed in 1973.

Frans van Amelsvoort: docent muziek van 1946-1961.

Hij was vele jaren actief in het Brabantse muziekleven en dirigent van verschillende koren. Zo voerde hij van 1936 tot 1956 jaarlijks de Matthäus Passion uit met 2 koren onder de naam Zuid-Nederlandse Bachvereniging. Met het schoolkoor en het Brabants orkest diverse grote koorwerken. Hij ontving verschillende onderscheidingen o.a. van de Franse regering en in eigen land werd hij in 1960 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij overleed in 1975.

Karel Vermeeren: docent tekenen van 1942-1953.

Hij was kunstschilder en schrijver van boeken over Eindhoven. Hij zette zich in voor de kunst en het cultureel erfgoed in Eindhoven. Hij overleed in 1998. 

Louis Derijks: docent handvaardigheid en tekenen van 1964-1976.

Hij is een veelzijdig kunstenaar en wordt ook wel de “nestor” van de Eindhovense kunstenaars genoemd. Hij specialiseerde zich in het maken van glas-in-lood ramen. Daarnaast bleef hij schilderen, tekenen, beeldhouwen, illustreren en vervaardigen van mozaïek.
In 1959 kreeg hij de prijs voor de schilderkunst van de gemeente Eindhoven. Hij overleed in 2020.

Dré van Beeck: docent tekenen van 1983-1998.

Hij maakte lange tijd deel uit van de percussiegroep “Slagerij van Kampen”.

Stijn van der Loo: docent muziek van 1985-1992.

Hij is schrijver, componist/theatermaker, acteur. Was zanger van de a-capellagroep Intermezzo. Met de theatervoorstelling Tribunaal won hij de kleinkunstprijs van de stad Hamburg, de Zilveren harp van Conamus voor de cd Still Crazy.
Met zijn eerste roman De Galvano won hij in 2004 de Literaire prijs van Brabant.

Wim Daniëls: docent Nederlands 1987.

Schrijver, taalkunstenaar en acteur. Hij schreef talloze taalboeken en jongerenromans. Als “taalprofessor” is hij een geregelde gast in radio- en televisieprogramma’s. Jarenlang was hij als vaste columnist verbonden aan “Spijkers met Koppen”.

Harriet Laurey: adminstratie 1946-1950

Zij was schrijfster van sprookjesachtige kinderboeken, vertaalster en dichteres. Ze won verschillende literaire prijzen. Ruim 80 titels heeft ze op haar naam staan. Vanaf 1945 publiceerde zij haar gedichten in verschillende literaire tijdschriften. Bekend is “Sonnet voor Brabant”. Zij overleed in 2004.

 

BEKENDE  LOOT (OUD)- LEERLINGEN:

Judo: Massimo Filippi, Susanne Verhoeven, Margot Wetzer, Bram Strik , Sanne Verhagen.

Voetbal: Mitchell van der Gaag, Peter Hoekstra, Twan Scheepers, Ernest Faber, Bjorn van der Doelen, Patrick Paauwe, Klaas-Jan Huntelaar, Ibrahim Afellay, Otman Bakkal, Menno Koch, Jorrit Hendrikx, Jeroen Zoet, Paul Verhaegh, Roy Beerens, Mohammed Ihattaren, Cody Gakpo.

Tennis: Jacco Eltingh, John van Lottum

Golf: Marcella Neggers, Maarten Lafeber, Charlotte Puts, Ileen Domela Nieuwenhuis

Snowboard: Glenn Meulman

Hockey: Margje Teeuwen, Max Allers, Josef Kramer, Teun Rohof, Rob Reckers, Lidewij Welten, Robert van der Horst, Daphne Van der Velden, Frederique Derkx.

Squash: Dylan Bennett, Tommy Berden

Dressuur: Inge Verbeek, Anne Meulendijks

Paardrijden: Maikel van der Vleuten

Kickboksen: Robbie Hageman

Waterpolo: Robert van den Hoogenband, Bram Swinkels

Zwemmen: Mike van der Zanden, Linsey Heister (Wereldkampioen), Sharon van Rouwendaal (Olympisch kampioen 2016), Kyle Stolk (goud op het EK Londen 2016), Maaike de Waard, Maud van der Meer, Andrea Kneppers en Maarten Brzoskowski (goud op het EK Londen 2016), Nyls Korstanje
Wielrennen
: Remmert Wielinga

Wildwaterkano: Maarten Hermans, Floris Braat (wereldbeker in 2000)

Honkbal: Rick van den Hurk

Kunstschaatsen: Loena Hendrickx (2012 Belgisch kampioen)

Synchroonzwemmen: Kim Deiman

Kunstrolschaatsen: Aylin Nederlof

Ijshockey: Mike Verschuren en Theo van Gerwen

BEKENDE KUNST & CULTUUR (OUD)-LEERLINGEN

Ralf Mackenbach (zanger, acteur), Pomme van de Ven (“Voice of Holland”), Roos Salemans (rol in dramaserie “Moeder ik wil bij de revue”), Laura van den Elzen (hoofdrol in “Sinterklaas en het gevaar van de snoepfabriek” en tweede in de Duitse editie van Idols 2016!), Rosanne Pits (rol in musical “Annie” en “Hair”). Ashwinta Vermeulen (zangeres, op 13 juni 2020 zong ze in Den Bosch tijdens de Black Lives Matters-protest het lied: "Mama, waarom heb je me niet wit gemaakt?"

BEKENDE (OUD)-LEERLINGEN

Ton Smits: cartoonist en striptekenaar. 5/8/1981 overleden.

Albert Troost: schilder-glazenier. 28/3/2010 overleden.

Frans Babylon: dichter ps. Van Frans Obers. 21/8/1968 overleden.

Karel Hubeé: vicepresident Philips Electronics. 16/2/2007 overleden.

Joep Coppens: beeldhouwer.

A.F.Th. van der Heijden: auteur, P.C. Hooft-prijs 2013

Lucille Werner: televisiepresentatrice van o.a. Lingo, Tweede Kamerlid sinds 21 maart 2021,
De Lucille Werner Foundation voor mensen met een handicap.

Do: zangeres.

John van den Heuvel: misdaadverslaggever.

Wim Vringer: directeur Muziekgebouw Frits Philips 2000-2021.

Staf Depla: politicus, wethouder in Eindhoven

Paul Depla: 2010 burgemeester van Heerlen, 2015 van Breda.

Francine Oomen: auteur.

Jac van Steen: dirigent van professionele symfonieorkesten.

Joop Blommestijn: oud-wethouder Eindhoven. Overleden.

Ronald Goedemondt: cabaretier.

Wim, Willem en Jennifer van der Leegte: resp. oud en huidig president-directeur en eigenaar van de VDL Groep en adjunct directeur.

Ireen Oostveen: journalist.

Thijs Bax: hoogleraar Architectonisch ontwerpen TUE en decaan van de faculteit bouwkunde.

Harold Schouten: beeldend kunstenaar.

Henriëtte Hendriks: studeerde Sinologie in Leiden, in 2020 benoemd als professor aan de Universiteit van Cambridge, ook vicepresident van het Lucy Cavendish College.

Joep Coppens: beeldhouwer.

Victor Vroomkoning: dichter ps. van Walter van de Laar.

John Alexander Tjon Joe Gin: vooraanstaand wetenschapper en internationale autoriteit op het gebied van de intermediaire - energie - kernfysica en de weinig - deeltjesfysica. Overleden 20/9/2010.

Soy Kroon: acteur, zanger, presentator.

Enkele leerlingenaantallen:

1917: 30          1957: 726        1997: 1057    

1927: 147        1967: 778        2007: 1550

1937: 388        1977: 1629      2017: 1436

1947: 610        1987: 1470       

Tussen 1917 en 2017 zaten er 21716 leerlingen op school, gaven 1480 docenten en medewerkers aan de school verbonden.

In het RHCe (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven) is tussen 2016 en 2021 het hele Jorisarchief ondergebracht. De films, schoolkranten, programmaboekjes, jaarboeken en uitgaven over de geschiedenis van de school zijn ook nog aanwezig in het Jorisarchief.

Boeken en plakboeken met artikelen over en van personeel en leerlingen zijn alleen aanwezig in het archief op school.


Lidy van 't Hof-van Marle

08-09-2023